matlab 如何用matlab解下面这个方程组?

问题描述:

matlab
如何用matlab解下面这个方程组?
1个回答 分类:综合 2014-10-25

问题解答:

我来补答
化成标准型AX=B
X=A\B
clear;clc;
A=[0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0]
B=[-300;100+400;200-400;300+500;-200-600;600+400;300+600-500;200;500-400-700;300+100+200+500+600+300-300-700]
X=A\B
不过只有9个方程,10个未知数,因为7、8、9三个方程,实际上是2个方程.
结果:
X =
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
400
600
 
 
展开全文阅读
剩余:2000