must的否定句、肯定句、祈使句。

问题描述:

must的否定句、肯定句、祈使句。

初一 1个回答 分类:英语 2021-03-23

问题解答:

我来补答

祈使句:You must open the window now.

 

Must I go to school?  我今天必须去上学吗?

      Yes,you must.           是的,必须的。

      No,you needn't.         不必了(在家呆着吧)

 
 
展开全文阅读
剩余:2000