Thank you a lot-- -- --(非常感谢你帮我搬这个箱子)

问题描述:

Thank you a lot__ __ __(非常感谢你帮我搬这个箱子)
如题,快,
Thank you a lot__ __ __ carry the box。
忘写了,还有
1个回答 分类:英语 2014-11-05

问题解答:

我来补答
Thank you a lot for helping me move the box.
如果是三个空格的话,就不好填了 - -
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
下一页:练习2.3